Vedtægter

1. Navn og hjemsted:
a. Klubbens navn er BBK Varde, og er hjemmehørende i Varde kommune. Klubbens adresse er Møbelvej 2, 6800 Varde.
b. BBK Varde er stiftet den 20. maj 2010.c. Klubben skal være tilsluttet Danmarks Bokse Union (DaBU) og Jysk Amatør Bokse Union (JABU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF).2. Formål:Klubbens formål er at dyrke boksning på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, samt fremme kammeratskab og sammenhold mellem klubbens medlemmer.3. Optagelse af medlemmer:
a. Som medlem kan optages enhver der er fyldt: Børnehold 6 – 11 år, og motions-/kamphold fra 12 år, og der ikke af Appeludvalget er udelukket af dansk idræt.

b. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer i klubben.c. Ind- og udmeldelse skal ske til klubbens kasserer. Sletning af medlemskab kan finde sted ved 3 måneders restance. Ved usportslig optræden fra et medlems side, kan bestyrelsen slette vedkommendes medlemskab eller idømme karantæne. Personen har ret til at forsvarer sig enten overfor bestyrelsen eller på førstkommende generalforsamling.

d. Udelukkelse af klubben, kan, efter beslutning i bestyrelsen, foretages i tilfælde af brud på god orden og den tone der til enhver tid bør råde i klubben. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen, hvor der til ophævelse af bestyrelsens beslutning kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

4. Generalforsamling:
a. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

b. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år i april måned, skal være indvarslet med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen.

c. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af forslag til dagsorden. I sådan tilfælde skal bestyrelsen inden 7 dage indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, med mindst 7 dages varsel, efter samme retningslinier som ved ordinær generalforsamling.

d. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 15 år, og har været medlem af klubben i mindst 1 måned og ikke er i kontingent restance.

e. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ændring af vedtægterne skal være skriftlig motiveret.

f. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemme flertal. Dog kræves der til ændring af vedtægterne 2/3 majoritet.

g. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Et medlem, der ikke er tilstede ved generalforsamlingen, kan skriftligt tilkendegive sin villighed til valg til bestyrelsen.

h. Generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:

a. Formand / Kasserer
b. 1 / 2 bestyrelses medlemmer
c. 2 suppleanter til bestyrelsen
d. 2 revisorer
e. 1 revisor suppleant

5. Bestyrelsen:
a. Bestyrelsen er klubbens ledelse i det daglige og repræsentere klubben i alle forhold. Bestyrelsen skal i videst mulig omfang lade sig repræsentere ved møder under JABU og DaBU samt på møder i idræts- og fritids sammenslutninger i Varde kommune.

b. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem og i ulige årstal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er på valg hvert år, men genvalg kan finde sted.

c. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

6. Tegningsret:
a. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

b. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre kræves en generalforsamlings beslutning.

c. Klubbens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilken klubben alene hæfter med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben, udover kontingent forpligtelsen.

d. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

7. Regnskab:
Kassereren varetager klubbens regnskab efter de af bestyrelsen vedtagende retningslinier. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal mindste 14 dage før den ordinære generalforsamlings ofholdelse, afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status skal forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

8. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år senest 14 dage før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

9. Kontingent:
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud halvårligt i august og i januar. Er et medlem i mere en 1 måneds restance, kan vedkommende af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

10. Klubbens opløsning:
a. Bestemmelse vedrørende klubbens opløsning kan kun tages af en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget om opløsning af klubben. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning af klubben kan træffes med ovennævnte majoritet, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

b. Såfremt klubben opløses, deponeres dens midler i pengeinstitut i 10 år på spærret konto, og forvaltes af Idrætssamvirket i Varde kommune. Såfremt der genetableres en bokseklub i Blåvand/Varde inden 10 år, tilfalder alle midler og aktiver denne klub, på betingelse af, at klubbens love indeholder samme betingelser som den opløste klubs § 10.
Efter 10 års fristens udløb, tilfalder alle midler og aktiver JABU.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. maj 2010